Π5 Χημεία Φ08Μ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέματα Εκπαιδευτικής Εφαρμογής της Πληροφορικής (Π5, Χρονική περίοδος Φθινόπωρο 2008) για την ειδικότητα της Χημείας

Π5 Μαθηματικά Φ08Μ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέματα Εκπαιδευτικής Εφαρμογής της Πληροφορικής (Π5, Χρονική περίοδος Φθινόπωρο 2008) για την ειδικότητα των Μαθηματικών..

Π5 Δημοτικής Α09

Βασικός στόχος του Π5 είναι η κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων για να λειτουργήσουν σε μελλοντικό στάδιο ως επιμορφωτές-εκπαιδευτές σε προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αφορούν στην εκπαιδευτική εφαρμογή της Πληροφορικής, καθώς επίσης και ως πυρήνες για την εκπαιδευτική εφαρμογή των ΤΠΕ (π.χ. ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού, αξιολόγηση λογισμικού).

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης σε θέματα ΤΠΕ

Η συνάντηση αφορά το θέμα της ένταξης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.