Καλές Πρακτικές Ενσωμάτωσης ΤΠΕ

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα. Οι εκπαιδευτικοί μας, καθημερινά, σχεδιάζουν και υλοποιούν εντυπωσιακά μαθήματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μέσω του συνδέσμου "Καλές Πρακτικές" της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία ανήκει ο κάθε συνάδελφος, μπορείτε να δημοσιεύσετε παραδείγματα Καλών Πρακτικών. Παρακαλώ μελετήστε το σύνδεσμο"Bασικές Οδηγίες" για περισσότερες πληροφορίες ως προς το τί θεωρούμε "Καλές Πρακτικές".

Σύμβουλοι Κλιμακίου Πληροφορικής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το εργαστήριο έχει ως στόχο την ενημέρωση της ομάδας των Συμβούλων του Κλιμακίου Πληροφορικής Δημοτικής Εκπαίδευσης για τις δράσεις σε θέματα Τ.Π.Ε. και την επιμόρφωσή τους σε νέα θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Πιλοτικές Εφαρμογές ΤΠΕ Δημοτικής - Σεπτέμβριος 2009

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει τη διεξαγωγή πιλοτικών/ερευνητικών εφαρμογών σε σχέση με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Προγράμματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης σε θέματα Πληροφορικής». 

Οι πιλοτικές εφαρμογές θα εφαρμοστούν σε 10 σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2009 και κάθε εφαρμογή θα έχει συνολική διάρκεια 4-6 εβδομάδων διδασκαλίας (6 -10 διδακτικές περίοδοι). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εφαρμογών θα αποτελέσουν πηγή ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών και της ομάδας σχεδιασμού έργων ΤΠΕ σε σχέση με τα προγραμματισμένα επιμορφωτικά σεμινάρια. Παράλληλα, θα αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης για τα αποτελέσματα των έργων ΤΠΕ.

ΓΕ08.014-2014: Δυνατότητες και προκλήσεις στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο πλέον έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (2012) στη Κύπρο το 90,6% των νοικοκυριών με παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Από τα ευρήματα της έκθεσης EU Kids Online  (Livingstone et al., 2011) το 96% των παιδιών 9-16 ετών στην Κύπρο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα. Η ίδια έκθεση έδειξε ότι το 55% των παιδιών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με συσκευές χειρός και κινητά. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν εξυπακούεται ότι από μόνη της η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση του θα οδηγήσουν σε υψηλού επιπέδου δεξιότητες. Το διαδίκτυο παρέχει απίστευτες δυνατότητες αλλά η ορθή χρήση του διαδικτύου είναι απαραίτητη για να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του στο έπακρο. Δυστυχώς, φαίνεται ότι υπάρχουν και προκλήσεις στο διαδίκτυο, με τις πιο σημαντικές να αποτελούν προβλήματα της καθημερινής ζωής τα οποία βρίσκουν άλλο μέσο για να εκδηλωθούν. Τα προβλήματά του διαδικτύου όμως δεν πρέπει να μας φοβίζουν και να μας αποτρέπουν να το χρησιμοποιούμε. Εκείνο που χρειάζεται είναι καλύτερη πληροφόρηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, κάτι που είναι εμφανές ότι επιβάλλεται για την βέλτιστη αξιοποίηση του διαδικτύου στη ζωή μας. Είναι πλέον απαραίτητο να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με κριτική σκέψη και να τις διαχειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο. Δυνατότητες και προκλήσεις στο διαδίκτυο

ΓΕ08.020 - Οπτικοποιημένος Μαθησιακός Σχεδιασμός

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) συμμετείχε σε ευρωπαϊκό έργο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (1/10/2009 - 29/9/2011) με θέμα το Σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των ΤΠΕ (www.design‐practice.org), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci. Σκοπός του έργου ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μια νέα μεθοδολογία σχεδιασμού μαθήματος με τη χρήση εργαλειών οπτικοποιημένης αναπαράστασης, που έχει αναπτύξει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέσα από αυτό το σεμινάριο θα γνωρίσετε τη μεθοδολογία και τα εργαλεία Οπτικοποιημένου Μαθησιακού Σχεδιασμού (Visualized Learning Design) που έχει αναπτύξει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.Πιο κάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μεθοδολογία καθώς και καθοδήγηση για τον τρόπο που θα σχεδιάσετε και θα αναπτύξετε το μαθησιακό σας σχεδιασμό, μέσα από δραστηριότητες.

ΓΨ06.028- Σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση – Φ14

Η γνωριμία των εκπαιδευτικών με τις σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση και τον τρόπο με τον οποίο οι Τ.Π.Ε. υποστηρίζουν την καλλιέργεια και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.