Εκπαιδευτικοί Πυρήνες TΠΕ - Moodle

Πρόγραμμα επιμορφωτών-πυρήνων στη σχολική μονάδα με θέμα την αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle στη μαθησιακή διαδικασία για τη Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Στοχεύει στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών-επιμορφωτών για προώθηση, στη σχολική τους μονάδα, της ενσωμάτωσης της πλατφόρμας Moodle σε διάφορα μαθήματα με στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών μάθησης. 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Το Διαδίκτυο είναι πλέον σημαντικό μέρος της ζωής μας. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, το 90% των οικογενειών που έχουν παιδιά στο σχολείο έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μέσα από τη συνάντηση αυτή αναμένεται να:

  • γνωρίσουμε το υλικό που έχει ετοιμάσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
  • ανταλλάξουμε απόψεις για δυνατότητες του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς και μαθητές
  • ανταλλάξουμε απόψεις για τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων του διαδικτύου
  • γνωρίσουμε χρήσιμες ιστοσελίδες/πηγές πληροφοριών

Επιμόρφωση Καθηγητών Μαθηματικών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος Moodle

Επιμόρφωση Καθηγητών Μαθηματικών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος Moodle στο πλαίσιο του προγράμματος Εργαστηριοποίησης

Εκπαιδευτικοί Πυρήνες TΠΕ

Πρόγραμμα επιμορφωτών-πυρήνων στη σχολική μονάδα με θέμα την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία για τη Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2008 και η διάρκεια του θα είναι τρία χρόνια.

Στοχεύει στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών-επιμορφωτών για προώθηση, στη σχολική τους μονάδα, της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ σε διάφορα μαθήματα με στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών μάθησης. Αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαιδευτικών-επιμορφωτών στη σχολική μονάδα υλοποιείται από το 2009 για τη Δημοτική Εκπαίδευση.