Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
http://www.moec.gov.cy/aethee/

Εκπαίδευση ενηλίκων ως επιστημονικό πεδίο -Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος

Αυτή η ενότητα ασχολείται με τη διερεύνηση των βασικών εννοιών του πεδίου στην εκπαίδευση ενηλίκων. Παράλληλα, αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευoμένου, τα κίνητρα μάθησης και εμπλοκής του  σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και τα εμπόδια που συναντά στη μάθηση. 

Βασικές Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων

Ο στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή και παρουσίαση ενός τρόπου σκέψης για το πώς λαμβάνει χώρα η μάθηση σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Θα κάνουμε αναφορά στις τέσσερις βασικές παραμέτρους ενός πλαισίου μάθησης για ενήλικες (Εκπαιδευόμενος, Γνώση, Αξιολόγηση, Συγκείμενο) και το πώς το οργανώνουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο μάθησης. Επίσης θα παρουσιάσουμε/συζητήσουμε/αναλύσουμε ορισμένες σημαντικές θεωρίες μάθησης όπως η Ανδραγωγική του Knowles, η θεωρία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Κοινωνικής Αλλαγής του   Freire, η θεωρία της  μετασχηματίζουσας μάθησης  (Mezirow) η  συνθετική προσέγγιση  του Jarvis και  ο  κύκλος της μάθησης του Kolb. Θα έχουμε την ευκαιρία για εφαρμογή του περιεχομένου σε σύντομες ατομικές και ομαδικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης. 

Δεξιότητες Επικοινωνίας με Ενήλικες Εκπαιδευομένους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Η Τρίτη ενότητα θα ασχοληθεί με το θέμα της διαπροσωπικής επικοινωνίας και θα παρουσιάσει συγκεκριμένες τεχνικές και δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων, ειδικότερα με εκείνους τους ενήλικες εκπαιδευομένους, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Διερευνάται , επίσης  η έννοια των «επαγγελματικών ορίων» και η επικοινωνία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ομάδας.

Βασικές Γνώσεις Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν πληροφορίες που αφορούν στην ψυχολογία και προσωπικότητα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενημερώσει και να ενδυναμώσει εκπαιδευτές ενηλίκων για την προσέγγιση, αντιμετώπιση και εκπαίδευση ενήλικων εκπαιδευομένων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Εκπαιδευτικές Τεχνικές κατάλληλες για Ενήλικες Εκπαιδευομένους - Η προετοιμασία μιας διδακτικής ενότητας

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένες τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες είναι κατάλληλες να υποστηρίξουν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας σε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων. για ενήλικες εκπαιδευόμενους και τις προϋποθέσεις πετυχημένης εφαρμογής τους. Θα ασχοληθούμε κυρίως με την εναρκτήρια συνάντηση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης (γνωριμία μελών, προσδιορισμός αναγκών - προσδοκιών, μαθησιακό συμβόλαιο), τον καθορισμό μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων, θα αναλύσουμε τεχνικές διδασκαλίας όπως είναι η ιδεοθύελα, η υπόδυση ρόλων και η εργασία σε ομάδες και θα εξασκηθούμε στην προετοιμασία μίας διδακτικής ενότητας.