Παρακολούθηση της εφαρμογής Δεικτών Επιτυχίας/Δεικτών Επάρκειας Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υλοποιώντας τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία προέβηκε σε αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, προχώρησε στην ετοιμασία Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Η πιλοτική εφαρμογή τους την παρούσα σχολική χρονιά και η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων

           

Δείκτες Επιτυχίας/Επάρκειας 2016-2017: Κοινότητα Μάθησης για Μέση Γενική Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υλοποιώντας τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία προέβηκε σε αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, προχώρησε στην ετοιμασία Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Η πιλοτική εφαρμογή τους την παρούσα σχολική χρονιά και η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων

Δείκτες Επιτυχίας/Επάρκειας 2016-2017: Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υλοποιώντας τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία προέβηκε σε αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, προχώρησε στην ετοιμασία Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Η πιλοτική εφαρμογή τους την παρούσα σχολική χρονιά και η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Δείκτες Επιτυχίας/Επάρκειας 2016-2017: Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υλοποιώντας τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία προέβηκε σε αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, προχώρησε στην ετοιμασία Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Η πιλοτική εφαρμογή τους την παρούσα σχολική χρονιά και η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.