Ιστοσελίδα Ομάδας Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να βοηθήσει την Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ), που έχει συσταθεί πρόσφατα, να αναπτύξει και αναδιαμορφώσει Αναλυτικά Προγράμματα ΜΤΕΕ με βάση προκαθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (European Credit System for Vocational Education and Training - ECVET).