Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέματα Εκπαιδευτικής Εφαρμογής της Πληροφορικής (Π5, Χρονική περίοδος Φθινόπωρο 2008) για την ειδικότητα της Χημείας

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέματα Εκπαιδευτικής Εφαρμογής της Πληροφορικής (Π5, Χρονική περίοδος Φθινόπωρο 2008) για την ειδικότητα των Μαθηματικών..

Βασικός στόχος του Π5 είναι η κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων για να λειτουργήσουν σε μελλοντικό στάδιο ως επιμορφωτές-εκπαιδευτές σε προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αφορούν στην εκπαιδευτική εφαρμογή της Πληροφορικής, καθώς επίσης και ως πυρήνες για την εκπαιδευτική εφαρμογή των ΤΠΕ (π.χ. ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού, αξιολόγηση λογισμικού).

Η συνάντηση αφορά το θέμα της ένταξης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα. Οι εκπαιδευτικοί μας, καθημερινά, σχεδιάζουν και υλοποιούν εντυπωσιακά μαθήματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μέσω του συνδέσμου "Καλές Πρακτικές" της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία ανήκει ο κάθε συνάδελφος, μπορείτε να δημοσιεύσετε παραδείγματα Καλών Πρακτικών. Παρακαλώ μελετήστε το σύνδεσμο"Bασικές Οδηγίες" για περισσότερες πληροφορίες ως προς το τί θεωρούμε "Καλές Πρακτικές".

Το εργαστήριο έχει ως στόχο την ενημέρωση της ομάδας των Συμβούλων του Κλιμακίου Πληροφορικής Δημοτικής Εκπαίδευσης για τις δράσεις σε θέματα Τ.Π.Ε. και την επιμόρφωσή τους σε νέα θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει τη διεξαγωγή πιλοτικών/ερευνητικών εφαρμογών σε σχέση με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Προγράμματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης σε θέματα Πληροφορικής». 

Οι πιλοτικές εφαρμογές θα εφαρμοστούν σε 10 σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2009 και κάθε εφαρμογή θα έχει συνολική διάρκεια 4-6 εβδομάδων διδασκαλίας (6 -10 διδακτικές περίοδοι). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εφαρμογών θα αποτελέσουν πηγή ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών και της ομάδας σχεδιασμού έργων ΤΠΕ σε σχέση με τα προγραμματισμένα επιμορφωτικά σεμινάρια. Παράλληλα, θα αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης για τα αποτελέσματα των έργων ΤΠΕ.

Το διαδίκτυο πλέον έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (2012) στη Κύπρο το 90,6% των νοικοκυριών με παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Από τα ευρήματα της έκθεσης EU Kids Online  (Livingstone et al., 2011) το 96% των παιδιών 9-16 ετών στην Κύπρο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα. Η ίδια έκθεση έδειξε ότι το 55% των παιδιών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με συσκευές χειρός και κινητά. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν εξυπακούεται ότι από μόνη της η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση του θα οδηγήσουν σε υψηλού επιπέδου δεξιότητες. Το διαδίκτυο παρέχει απίστευτες δυνατότητες αλλά η ορθή χρήση του διαδικτύου είναι απαραίτητη για να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του στο έπακρο. Δυστυχώς, φαίνεται ότι υπάρχουν και προκλήσεις στο διαδίκτυο, με τις πιο σημαντικές να αποτελούν προβλήματα της καθημερινής ζωής τα οποία βρίσκουν άλλο μέσο για να εκδηλωθούν. Τα προβλήματά του διαδικτύου όμως δεν πρέπει να μας φοβίζουν και να μας αποτρέπουν να το χρησιμοποιούμε. Εκείνο που χρειάζεται είναι καλύτερη πληροφόρηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, κάτι που είναι εμφανές ότι επιβάλλεται για την βέλτιστη αξιοποίηση του διαδικτύου στη ζωή μας. Είναι πλέον απαραίτητο να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με κριτική σκέψη και να τις διαχειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο. Δυνατότητες και προκλήσεις στο διαδίκτυο

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) συμμετείχε σε ευρωπαϊκό έργο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (1/10/2009 - 29/9/2011) με θέμα το Σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των ΤΠΕ (www.design‐practice.org), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci. Σκοπός του έργου ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μια νέα μεθοδολογία σχεδιασμού μαθήματος με τη χρήση εργαλειών οπτικοποιημένης αναπαράστασης, που έχει αναπτύξει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέσα από αυτό το σεμινάριο θα γνωρίσετε τη μεθοδολογία και τα εργαλεία Οπτικοποιημένου Μαθησιακού Σχεδιασμού (Visualized Learning Design) που έχει αναπτύξει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.Πιο κάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μεθοδολογία καθώς και καθοδήγηση για τον τρόπο που θα σχεδιάσετε και θα αναπτύξετε το μαθησιακό σας σχεδιασμό, μέσα από δραστηριότητες.

Η γνωριμία των εκπαιδευτικών με τις σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση και τον τρόπο με τον οποίο οι Τ.Π.Ε. υποστηρίζουν την καλλιέργεια και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Πρόγραμμα επιμορφωτών-πυρήνων στη σχολική μονάδα με θέμα την αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle στη μαθησιακή διαδικασία για τη Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Στοχεύει στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών-επιμορφωτών για προώθηση, στη σχολική τους μονάδα, της ενσωμάτωσης της πλατφόρμας Moodle σε διάφορα μαθήματα με στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών μάθησης. 

Το Διαδίκτυο είναι πλέον σημαντικό μέρος της ζωής μας. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, το 90% των οικογενειών που έχουν παιδιά στο σχολείο έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μέσα από τη συνάντηση αυτή αναμένεται να:

  • γνωρίσουμε το υλικό που έχει ετοιμάσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
  • ανταλλάξουμε απόψεις για δυνατότητες του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς και μαθητές
  • ανταλλάξουμε απόψεις για τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων του διαδικτύου
  • γνωρίσουμε χρήσιμες ιστοσελίδες/πηγές πληροφοριών

Επιμόρφωση Καθηγητών Μαθηματικών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος Moodle στο πλαίσιο του προγράμματος Εργαστηριοποίησης

Πρόγραμμα επιμορφωτών-πυρήνων στη σχολική μονάδα με θέμα την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία για τη Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2008 και η διάρκεια του θα είναι τρία χρόνια.

Στοχεύει στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών-επιμορφωτών για προώθηση, στη σχολική τους μονάδα, της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ σε διάφορα μαθήματα με στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών μάθησης. Αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαιδευτικών-επιμορφωτών στη σχολική μονάδα υλοποιείται από το 2009 για τη Δημοτική Εκπαίδευση.

Σκοπός:  Οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις ΤΠΕ και την αξία ενσωμάτωσής τους στη μαθησιακή διαδικασία

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες να:

  • διαμορφώσουν άποψη και φιλοσοφία για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
  • γνωρίσουν τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μάθηση
  • εισηγηθούν τρόπους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ για την πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών τους μέσα από μαθησιακό σχεδιασμό

Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και την ενότητα της επιμόρφωσης ομογενών. Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα δημοσιοποιούνται οι δραστηριότητες του προγράμματος, ειδικά για τις ενότητες της τεχνολογίας. Επιπλέον θα μπορούν να αναπτύσσονται συζητήσεις, σχόλια και προτάσεις για το πρόγραμμα

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) συμμετέχει σε ευρωπαϊκό έργο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (1/10/2009 – 29/9/2011) με θέμα το Σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των ΤΠΕ (www.design‐practice.org), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci. Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci στοχεύει στη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και καινοτομίας μεταξύ των εταίρων των έργων.

Το Elluminate είναι μια πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επιτρέπει την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ μιας ομάδας ατόμων, με δυνατότητα μοιράσματος εφαρμογών, χρήσης κοινής επιφάνειας εργασίας (whiteboard), κάμερας, ήχου, καθώς και κειμένου. Υποστηρίζει εισαγωγή αρχείων παρουσιάσεων ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί παρουσίαση σε απομακρυσμένο ακροατήριο.

PRoposing modern E-Assessment approaches and Tools to Young and experienced in-service teachers – PREATY

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη Μαθησιακή Διαδικασία

Στο σεμινάριο αυτό θα γνωρίσουμε το διαδραστικό πίνακα ως εργαλείο, πρακτικές ενσωμάτωσής του στη μαθησιακή διαδικασία σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και εισηγήσεις για την αξιοποίησή του.

Στόχοι:

  • να γνωρίσουμε το εργαλείο και πώς αναπτύχθηκε
  • να γνωρίσουμε τρόπους ενσωμάτωσής του στη διδασκαλία
  • να αντιληφθούμε τις δυνατότητες και περιορισμούς του εργαλείου

” Κορώνα των επιστημών, θαυματουργή χημεία και μέσα από τα σκύβαλα στολίδια βγάζεις και πετράδια.”  Κωστής Παλαμάς

Η χημεία είναι η επιστήμη της ύλης και των μεταμορφώσεών της.  Μελετά τη δομή, τη χημική σύσταση καθώς και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των καθαρών ουσιών και των μιγμάτων.  Μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι χημικές ουσίες αντιδρούν μεταξύ τους, δηλαδή μετατρέπονται μέσω χημικών φαινομένων σε άλλες ουσίες με διαφορετική σύσταση και ιδιότητες. Η κατανόηση της λειτουργίας ολόκληρης της φύσης, αλλά και του ανθρώπινου οργανισμού, απαιτεί βασικές γνώσεις χημείας.  Καθετί που υπάρχει στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα αποτελείται από χημικές ουσίες σε μια αδιάκοπη αλληλουχία αντιδράσεων.  Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα θαυματουργό εργαστήριο χημείας που δομείται από τρισεκατομμύρια κύτταρα.  Το καθένα από αυτά αποτελείται από εκατοντάδες χημικές ουσίες. 

Η χημεία θεωρείται βασική επιστήμη, καθώς αποτελεί το υπόβαθρο για τη σπουδή άλλων θετικών επιστημών, κάποιες από τις οποίες είναι η βιολογία, η ιατρική, η γεωλογία, η οικολογία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της Κύπρου, αυτό το πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης δίνει έμφαση στην κοινωνική καινοτομία, παρέχοντας εργαλεία στους εκπαιδευτικούς ώστε να προσφέρουν δημιουργικές, ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες στα νέα άτομα, βοηθώντας τα να επιτύχουν σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει ως στόχους:

α) Την παροχή προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι σε θέση να ενεργοποιούν αποτελεσματικά τα νέα άτομα και να αναπτύσσουν ζωτικές δεξιότητες για επιτυχία

β) Τη διάχυση παγκόσμιων καλών πρακτικών και καινοτομιών στην ανάπτυξη των νέων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της Κύπρου.

γ) Τον εντοπισμό αναγκών και λύσεων που θα στηρίξουν τα νέα άτομα στην Κύπρο

δ) Την καθιέρωση μιας βάσης για ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τους νέους η οποία μπορεί να επεκταθεί σε κατοπινά στάδια.

 Η σελίδα moodle έχει στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του υλικού που θα δοθεί κατά τα σεμινάρια στις τάξεις τους.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να βοηθήσει την Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ), που έχει συσταθεί πρόσφατα, να αναπτύξει και αναδιαμορφώσει Αναλυτικά Προγράμματα ΜΤΕΕ με βάση προκαθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (European Credit System for Vocational Education and Training - ECVET).

Αναθεώρηση Εκπαιδευτικού Υλικού και Μπόλιασμα για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής/Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ιστορία  Γ' Δημοτικού

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια στο διαδίκτυο (CyberEthics IV)

Ιστορία  Γ' Δημοτικού

Αυτή η ενότητα ασχολείται με τη διερεύνηση των βασικών εννοιών του πεδίου στην εκπαίδευση ενηλίκων. Παράλληλα, αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευoμένου, τα κίνητρα μάθησης και εμπλοκής του  σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και τα εμπόδια που συναντά στη μάθηση. 

Ο στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή και παρουσίαση ενός τρόπου σκέψης για το πώς λαμβάνει χώρα η μάθηση σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Θα κάνουμε αναφορά στις τέσσερις βασικές παραμέτρους ενός πλαισίου μάθησης για ενήλικες (Εκπαιδευόμενος, Γνώση, Αξιολόγηση, Συγκείμενο) και το πώς το οργανώνουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο μάθησης. Επίσης θα παρουσιάσουμε/συζητήσουμε/αναλύσουμε ορισμένες σημαντικές θεωρίες μάθησης όπως η Ανδραγωγική του Knowles, η θεωρία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Κοινωνικής Αλλαγής του   Freire, η θεωρία της  μετασχηματίζουσας μάθησης  (Mezirow) η  συνθετική προσέγγιση  του Jarvis και  ο  κύκλος της μάθησης του Kolb. Θα έχουμε την ευκαιρία για εφαρμογή του περιεχομένου σε σύντομες ατομικές και ομαδικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης. 

Η Τρίτη ενότητα θα ασχοληθεί με το θέμα της διαπροσωπικής επικοινωνίας και θα παρουσιάσει συγκεκριμένες τεχνικές και δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων, ειδικότερα με εκείνους τους ενήλικες εκπαιδευομένους, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Διερευνάται , επίσης  η έννοια των «επαγγελματικών ορίων» και η επικοινωνία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ομάδας.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν πληροφορίες που αφορούν στην ψυχολογία και προσωπικότητα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενημερώσει και να ενδυναμώσει εκπαιδευτές ενηλίκων για την προσέγγιση, αντιμετώπιση και εκπαίδευση ενήλικων εκπαιδευομένων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένες τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες είναι κατάλληλες να υποστηρίξουν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας σε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων. για ενήλικες εκπαιδευόμενους και τις προϋποθέσεις πετυχημένης εφαρμογής τους. Θα ασχοληθούμε κυρίως με την εναρκτήρια συνάντηση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης (γνωριμία μελών, προσδιορισμός αναγκών - προσδοκιών, μαθησιακό συμβόλαιο), τον καθορισμό μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων, θα αναλύσουμε τεχνικές διδασκαλίας όπως είναι η ιδεοθύελα, η υπόδυση ρόλων και η εργασία σε ομάδες και θα εξασκηθούμε στην προετοιμασία μίας διδακτικής ενότητας.

Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης στηρίζεται σε συγκεκριμένη ερευνητική μεθοδολογία αυτή της έρευνας δράσης. Η αξία της έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα δράση εστιάζει σε πρακτικά ζητήµατα που αφορούν στο σχολείο και την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, µε στόχο την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών στις καθηµερινές προκλήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, η έρευνα δράση επιδιώκει στο να εκπληρώσει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για εποικοδοµητική έρευνα µε άµεσα αποτελέσµατα στην καθηµερινότητά τους.

Η πιλοτική εφαρμογή για την σχολική χρονιά 2015 – 2016 θα εφαρμοστεί σε 20 σχολεία (14 Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης και 6 Μέσης Εκπαίδευσης)

Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης στηρίζεται σε συγκεκριμένη ερευνητική μεθοδολογία αυτή της έρευνας δράσης. Η αξία της έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα δράση εστιάζει σε πρακτικά ζητήµατα που αφορούν στο σχολείο και την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, µε στόχο την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών στις καθηµερινές προκλήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, η έρευνα δράση επιδιώκει στο να εκπληρώσει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για εποικοδοµητική έρευνα µε άµεσα αποτελέσµατα στην καθηµερινότητά τους.

Η πιλοτική εφαρμογή για την σχολική χρονιά 2015 – 2016 θα εφαρμοστεί σε 20 σχολεία (14 Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης και 6 Μέσης Εκπαίδευσης)

Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης στηρίζεται σε συγκεκριμένη ερευνητική μεθοδολογία αυτή της έρευνας δράσης. Η αξία της έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα δράση εστιάζει σε πρακτικά ζητήµατα που αφορούν στο σχολείο και την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, µε στόχο την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών στις καθηµερινές προκλήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, η έρευνα δράση επιδιώκει στο να εκπληρώσει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για εποικοδοµητική έρευνα µε άµεσα αποτελέσµατα στην καθηµερινότητά τους.

Η πιλοτική εφαρμογή για την σχολική χρονιά 2015 – 2016 θα εφαρμοστεί σε 20 σχολεία (14 Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης και 6 Μέσης Εκπαίδευσης)

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υλοποιώντας τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία προέβηκε σε αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, προχώρησε στην ετοιμασία Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Η πιλοτική εφαρμογή τους την παρούσα σχολική χρονιά και η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υλοποιώντας τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία προέβηκε σε αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, προχώρησε στην ετοιμασία Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Η πιλοτική εφαρμογή τους την παρούσα σχολική χρονιά και η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υλοποιώντας τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία προέβηκε σε αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, προχώρησε στην ετοιμασία Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Η πιλοτική εφαρμογή τους την παρούσα σχολική χρονιά και η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υλοποιώντας τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία προέβηκε σε αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, προχώρησε στην ετοιμασία Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Η πιλοτική εφαρμογή τους την παρούσα σχολική χρονιά και η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα το σεμινάριο έχει ως στόχο τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών από τις ενότητες περιεχομένου: «Αριθμοί – Πράξεις», «Άλγεβρα», «Στατιστική και Πιθανότητες», «Γεωμετρία» και «Μέτρηση», και τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών όπως εφάρμοσαν τις δραστηριότητες στη σχολική τους μονάδα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της ειδικότητας των Αγγλικών και στοχεύει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από πρακτικές και σενάρια διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Το σεμινάριο έχει τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου και θα συνδυαστεί με πρωινή επιμόρφωση σε σχολική βάση.

Θέμα: Αξιοποίηση πλατφόρμας Moodle στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση 2011-12

Στόχος: της χρήσης της πλατφόρμας Moodle  στο  Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση 2011-12 είναι η συνεχής στήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ελληνικά σε αλλόγλωσσους μαθητές μέσω της ένταξής τους σε μια διαδικτυακή κοινότητα. Βασικές δράσεις που θα προωθηθούν μέσω της πλατφόρμας είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών, η επικοινωνία και συζήτηση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες και η ανταλλαγή υλικού και δραστηριοτήτων.

To Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και απευθύνεται στους Νεοεισερχομένους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η προετοιμασία των Νεοεισερχομένων στην Εκπαίδευση με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραματίζουν οι εθελοντές Μέντορες. Οι Μέντορες οι οποίοι επιμορφώνονται στα πλαίσια του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης προσφέρουν μεντορικό έργο σε Νεοεισερχομένους στις σχολικές μονάδες που εργάζονται.

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό περιβάλλον για την ομάδα νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2015-16.  Στόχος αυτού του περιβάλλοντος είναι να σας δώσει την ευκαιρία να έχετε πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος όποτε το χρειαστείτε και να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας για παιδαγωγικά και άλλα επαγγελματικά θέματα που σας απασχολούν

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό περιβάλλον για την ομάδα νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2014-15.  Στόχος αυτού του περιβάλλοντος είναι να σας δώσει την ευκαιρία να έχετε πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος όποτε το χρειαστείτε και να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας για παιδαγωγικά και άλλα επαγγελματικά θέματα που σας απασχολούν

Επιμόρφωση Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιμόρφωση Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό περιβάλλον για την ομάδα νεοπροαχθέντων Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2015-16.  Στόχος αυτού του περιβάλλοντος είναι να σας δώσει την ευκαιρία να έχετε πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος όποτε το χρειαστείτε και να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας για παιδαγωγικά και άλλα επαγγελματικά θέματα που σας απασχολούν.

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό περιβάλλον για την ομάδα νεοπροαχθέντων Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2014-15.  Στόχος αυτού του περιβάλλοντος είναι να σας δώσει την ευκαιρία να έχετε πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος όποτε το χρειαστείτε και να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας για παιδαγωγικά και άλλα επαγγελματικά θέματα που σας απασχολούν.

Eπιμόρφωση Βοηθών Διευθυντών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης

Eπιμόρφωση Βοηθών Διευθυντών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 2012-2013 - Διήμερο Εκπαιδευτικού

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 2012-2013 - Διήμερο Εκπαιδευτικού


Παράλειψη μαθήματα

Μαθήματα